COLLISION 2 FAQ

FAQ – NEDERLANDS  (Click HERE for English)

Deuren geopend: 16:00
Superfight Series: 17:00
Numbered Part: 19:00
Collision 2: 21:00

Let op, dit evenement is alleen toegankelijk voor mensen van 16 jaar en ouder!

Aankopen zijn beperkt tot maximaal 8 tickets. Alle transacties zullen worden gecontroleerd op naleving van deze beperking. GLORY behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren wanneer deze het omschreven ticketlimiet overschrijden. Dit kunnen bestellingen zijn waarbij gebruik gemaakt wordt van hetzelfde naam, e-mailadres, factuuradres, creditcardnummer of andere informatie. Onwettige wederverkoop, of poging tot wederverkoop, kan een reden zijn voor annulering zonder teruggave van de kosten.

GLORY behoudt zich het recht voor om een zitplaats te veranderen naar een vergelijkbare zitplaats mocht dit nodig zijn.

Neem je als rolstoelganger een begeleider mee? Dan is deze verplicht om ook een Invalide zitplaats te selecteren (beiden via ingang L).

Bij de aanschaf van een Golden Circle Front Row Seat (CAT 1) ticket, krijg je toegang tot de GLORY Guest Lounge. In de lounge is het mogelijk om een hapje en een drankje te nuttigen.

Skyboxen zijn niet beschikbaar voor dit evenement.

De fight card en starttijden kunnen mogelijk veranderen.


Route


Bij en rondom GelreDome zijn meerdere parkeerplaatsen voor bezoekers. Vanaf de parkeerplaats kunt u lopen naar GelreDome. Indien u op de verder gelegen parkeerplaatsen heeft geparkeerd, kunt u met een gratis (snelle) shuttleservice naar GelreDome. Volg de bebording en tekstwagens. Zo bent u het snelst bij GelreDome.

Mindervaliden kunnen parkeren bij P-1 GelreDome. Geef bij de verkeersregelaars en parkeerstewards aan dat u wilt parkeren op een invalidenparkeerplaats. Zij zullen, indien mogelijk, een plaats dicht bij GelreDome toewijzen. Een plaats nabij de ingang kan niet gegarandeerd worden.

Adres:
Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem

Voor meer informatie kijk op www.gelredome.nl

Parkeren

Er bestaat voor de bezoekers de mogelijkheid tot betaald parkeren op het terrein van GelreDome, alsmede op parkeerterreinen (waaronder shuttleparkeerplaatsen) die zijn aangewezen.

Op het parkeerterrein gelden de regels van het openbaar verkeer alsmede de regels welke door middel van verkeersborden of aanwijzingen van stewards zijn aangegeven, en tevens van het Huisreglement.

Voor meer informatie kijk op www.gelredome.nl  

Veiligheid

GLORY is erg begaan met de veiligheid van al haar bezoekers. Om deze veiligheid te garanderen, zullen we preventieve maatregelen handhaven. De huisregels maken deel uit van deze preventieve maatregelen. Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen.

Algemeen:

Alle bezoekers worden gecontroleerd op het bezit van strafbare en niet-toegestane items. We kijken ook naar de staat waarin mensen zich bevinden. In geval van overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen kan toegang worden geweigerd. Wanneer een bezoeker in het bezit is van verboden voorwerpen zoals slag-, steek- en/of vuurwapens, wordt de persoon onmiddellijk gearresteerd en overgedragen aan de politie. Bezoekers die in het bezit zijn van verdovende middelen zullen ook de toegang worden ontzegd.

Extra:

- U kunt om identificatie worden gevraagd.
- Het stadion is uitgerust met camerabewaking.
- Er is geen garderobe in GelreDome.

Drank, drugs, roken

Er wordt geen alcohol geschonken op dit evenement en het is verboden drugs en dergelijke zaken mee te brengen.

Het is verboden te roken in de GelreDome. Tevens is het gebruik van E-smokers niet toegestaan.

Het op het terrein van de GelreDome en/of het in de GelreDome verkopen dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan indien, en voor zover daartoe schriftelijk toestemming is verkregen van, GLORY. Op verzoek van medewerkers van GLORY dient deze toestemming te worden overhandigd.

Voor meer informatie kijk op www.gelredome.nl  

Verboden artikelen

De volgende artikelen zijn verboden:

- Rug- en/of handtassen mogen wel naar binnen, indien zij niet groter zijn dan A4 formaat en niet dikker zijn dan 10 cm.
- Glas, blikjes, alle soorten spuitbussen, ongeacht de inhoud.
- Audio- en videoapparatuur en fototoestellen met telelenzen.
- Selfiesticks.
- Vuurwerk in alle vormen, ook de bekende vuursterren niet toegestaan.
- Banners verwerkt met hout, ijzer of plastic stokjes.
- Eten en drinken.
- Harde en zachte geneesmiddelen.
- Slag-, steek- en/of vuurwapens.
- Racistische / nationalistische / Politieke uitingen worden niet getolereerd.
- Voetbalshirts en / of voetbal gerelateerde goederen zoals caps en sjaals worden niet getolereerd.
- Colors van motorclubs worden niet getolereerd.

Eten & Drinken

Eten en drinken kan worden gekocht bij de verschillende stands op het evenement. U kunt betalen met uw GelreDome Wallet. Het is niet toegestaan ​​om eigen eten en drinken mee te nemen.

Tickets

Krijg ik een bevestiging na aankoop?

Telkens wanneer u een aankoop doet via ons platform, krijgt u de mogelijkheid om een bon onmiddellijk na aankoop te printen, evenals een automatische e-mail met de aankoopgegevens en informatie over het evenement.

Krijg ik restitutie?

Elk evenement heeft zijn eigen specifieke terugbetalingsbeleid. Controleer de kleine lettertjes van uw evenement voor meer informatie over de details. Als je een teruggave kunt aanvragen, neem dan rechtstreeks contact op met de organisator van het evenement. Als een terugbetaling wordt verleend, wordt alleen de prijs van het ticket terugbetaald. Alle servicekosten / transactiekosten worden niet terugbetaald.

Wat heb ik nodig om mijn tickets te kunnen afdrukken?

Onze tickets zijn PDF-bestanden, dus u moet Adobe Reader (of een andere PDF-lezer van uw keuze) op uw computer installeren om uw tickets te openen en af te drukken.

Kan ik mijn smartphone gebruiken in plaats van een kaartje uit te printen?

Ja, mits u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van tickets via sms, kunt u deze optie gebruiken in plaats van een PDF-ticket tijdens het evenement.

Wat als ik geen smartphones of printers heb, kan ik mijn tickets nog steeds inwisselen?

Noteer het bevestigingsnummer van uw bestelling en geef die informatie aan de deur. Mogelijk moet u ook een identiteitsbewijs tonen om uw aankoop te bevestigen.

Ik zie een dubbele afschrijving op mijn creditcard, gaat dit weg?

Meestal gebeuren deze dubbele kosten vanwege een verkeerde combinatie van uw factuuradres en het postadres dat is gekoppeld aan uw creditcard. Als u een foutmelding heeft ontvangen die heeft geresulteerd in het opnieuw indienen van uw factuurgegevens en de poging is mislukt, kan de transactie worden weergegeven als in behandeling.

Neem contact op met uw financiële instelling en laat hen de kosten van naderbij bekijken. Als de kosten inderdaad worden vermeld als zijnde in behandeling, moeten ze verdwijnen binnen 2-4 werkdagen. Als u denkt dat er een fout is die niet in behandeling is, neem dan contact op met support@event-help.com voor aanvullende hulp.

Ik heb mijn tickets niet ontvangen - hoe kan ik ze krijgen?

Controleer eerst uw map met spam om te zien of de e-mail en kaartjes daar per ongeluk zijn terechtgekomen.

Als u wilt dat wij uw tickets opnieuw opsturen, stuur dan een e-mail naar support@event-help.com met de informatie die u bij het uitchecken hebt ingevoerd, waaronder: naam, e-mailadres, aankoopdatum en evenement. We zullen uw kaarten graag opnieuw verzenden.

Ik heb een kaartje gekocht voor iemand anders, hoe stuur ik het naar ze op?

Er zijn verschillende manieren om een ticket te verzenden:

1 - U kunt uw e-mail met kaartjes doorsturen naar degene voor wie u ze gekocht heeft.
2 - U kunt elk ticket afzonderlijk naar uw computer downloaden en vervolgens sturen naar degene voor wie u ze gekocht heeft. Zorg ervoor dat u elk uniek ticket verzendt en niet dezelfde tickets die u zelf gaat gebruiken.
3 - U kunt de tickets afdrukken en per post verzenden, of persoonlijk geven aan degene voor wie u ze gekocht heeft.

Ik heb een vraag over het evenement, met wie neem ik contact op?

Neem contact op met de organisator van het evenement wiens informatie zich op de evenementpagina bevindt. Ze zullen in staat zijn om specifieke vragen met betrekking tot het evenement te beantwoorden.

Er is een fout/probleem opgetreden bij het kopen van tickets. Hoe kan ik doorgaan met kopen?

We verontschuldigen ons voor de moeilijkheden! Stuur een e-mail naar support@event-help.com met zoveel mogelijk informatie over de fout of het probleem, waaronder: naam, e-mailadres, evenement waarvoor u tickets wilt kopen, beschrijving van het probleem, schermopname (indien van toepassing) en welke internetbrowser u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, enz.). We zullen controleren of uw bestelling nog niet is voltooid en nemen contact met u op voor de volgende stappen of een oplossing.

 

FAQ - ENGLISH

Doors open: 04:00 PM CET
Superfight Series: 05:00 PM CET
Numbered Part: 07:00 PM CET
Collision 2: 09:00 PM CET

Please note, this event is only for guest aged 16 and over!

Purchases are limited to a maximum of 8 tickets. All transactions will be checked for failure to comply with this limitation. GLORY reserves the right to cancel any or all orders and tickets if you exceed or attempt to exceed, the posted ticket limit. This includes orders associated with the same name, e-mail address, billing address, credit card number or other information. Unauthorized or unlawful resale or attempted resale is grounds for seizure and cancellation without compensation.

GLORY has the authority to relocate a ticket holder seat to a comparable seat location if needed.

For Disabled seating, please select an additional seat if you require space for an assistant (please use entrance L).

By purchasing a Golden Circle First Row Seat (Cat 1) ticket you will get access to the GLORY Guest Lounge. Food and beverages are served in the lounge.

Skyboxes won’t be available for this event.

The Fight Card and Start Times are subject to change.


Route

There are several parking places for visitors at and around GelreDome. You can go from the parking lot by foot if you parked close to the GelreDome. From the more distant parking places, there is a fast and free shuttle service to GelreDome. Follow the signs and text cars for the fastest way to GelreDome.

Disabled persons can park at P-1 GelreDome. Indicate to traffic controllers and parking stewards that you want to park in a disabled parking space. If possible, they will assign a place close to GelreDome. A location near the entrance cannot be guaranteed.

Address:

Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem

For more information, visit www.gelredome.nl

Parking

There is a possibility for visitors to pay for parking on the grounds of the Dome, as well as on parking areas (including shuttle parking places).

On the parking lot, the rules of public traffic and the rules that are indicated by means of traffic signs or instructions from stewards and the House Rules apply.

For more information, visit www.gelredome.nl

Safety

GLORY is committed to take care of the safety of all its visitors. To guarantee this safety, we will maintain preventive measures. The house rules are part of these preventive measures. Below you will find the most important ones. 

General:

All visitors will be checked for the possession of punishable and unauthorized items. We also look at the state in which people are in. In case of excessive use of alcohol and/or banned substances, access can be denied. When a visitor is in possession of forbidden objects such as striking and/or stabbing weapons and/or firearms, the person will be arrested immediately and handed over to the police. Visitors who are in the possession of narcotics will also have their access denied.

Extra:

- You can be asked for identification, so please make sure to bring your passport or ID.
- The venue is equipped with camera surveillance.
- There is no wardrobe in GelreDome.

Alcohol, drugs, smoking

Alcohol won’t be served at this event and it is forbidden to bring drugs or similar items.

It is forbidden to smoke in GelreDome. The use of E-smokers is also not permitted.

Selling at the GelreDome site or offering beverages, food, souvenir items, T-shirts, scarves, flags and the like is only permitted if, and in so far as written, permission is required and obtained from GLORY. At the request of employees of GLORY, this permission must be given.

For more information, visit www.gelredome.nl

Prohibited Articles

The following articles are prohibited:

- Backpacks and / or handbags are allowed, if they are no larger than A4 size and no thicker than 10 cm.
- Glass, cans, all kinds of spray cans, regardless of the content.
- Audio & video equipment and photo equipment with telephoto lenses.
- Fireworks in all shapes, also the well-known fire-stars are not allowed.
- Banners processed with wood, iron or plastic sticks.
- Selfie sticks.
- Food and drinks.
- Hard and soft drugs.
- Battle and/or stabbing weapons and firearms.
- Racist/nationalistic/political expressions will not be tolerated.
- Football shirts and/or football related goods such as caps and scarves will not be tolerated.
- ‘Colors’ of motor clubs will not be tolerated.

Food & Drinks

Food & drinks can be bought at the GLORY bars and food corners inside the venue. You can pay with your GelreDome Wallet. It is not allowed to bring your own food and drinks. 


Tickets

Do I get a confirmation receipt after purchase?

Any time you make a purchase using our platform you will be given an option to print a receipt immediately after purchase, as well as an automatic email with the purchase details, and event information.

Can I get a refund?

Each event has its own specific refund policy. Please check the fine print of your event for details for specifics. If you are able to request a refund, please contact the event organizer directly. If a refund is granted, only the base ticket price will be refunded. All service/transaction fees will not be refunded.

What do I need to be able to print my tickets?

Our tickets are PDF files, so you'll need to install Adobe Reader (or another PDF reader of your choice) on your computer to open and print your tickets.

Can I use my smartphone instead of printing out a ticket?


Yes - if you opted in to receive tickets via SMS you can use this option instead of a PDF ticket at the event.

What if I don’t have a smartphone or a printer, can I still redeem my tickets?


Please write down your order confirmation number and present that information at the door. You may also be required to show proof of ID to confirm your purchase.

I see a duplicate charge on my credit card, will this go away?

Most of the time, these double charges occur because of a mismatch in your billing address versus the mailing address associated with your credit card. If you received an error message that resulted in re-submitting your billing information, and the attempt failed, the transaction might be listed as pending.

Give your financial institution a call and have them take a closer look at the charges. If the charges are indeed listed as pending, they should go away in 2-4 business days. If you believe there is an error that is not pending, please reach out to support@event-help.com for additional assistance.

I didn't receive my tickets – how can I get them?

First, please check your spam folder to see if the email & tickets ended up there by mistake.

If you would like us to resend your tickets, please email support@event-help.com with the information you entered at check-out including: name, email, date of purchase, and event. We will be happy to re-send your tickets.

I bought a ticket for someone else, how do I send it to them?

There are a few ways to send a ticket:

1: You can forward your tickets email to your friend.
2: You can download each ticket individually to your computer, and then send it to your friend. Just make sure that you are sending each unique ticket and not the same tickets you will use.
3: You can print the tickets and send them in the mail or give them to your friend in person.

I have a question about the event, who do I contact?


Please reach out to the event organizer whose information is located on the event page. They will be able to answer any specific questions relating to the event.

There was an error/issue when I tried to purchase tickets – how can I continue to purchase?


We greatly apologize for the difficulties! Please email support@event-help.com with as much information as you can provide about the error/issue including: name, email address, event you wish to purchase tickets to, description of the issue, screen shot (if applicable), and what internet browser you are using (Internet Explorer, Google Chrome, Safari...etc). We will verify that your order did not still go through and contact you with next steps or a resolution.